Konpetentzi Orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da galdaragintzako produktuak, metal-egiturak eta industria-tutueriako instalazioak diseinatzea, eta produkzioa planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko produktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, eta kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta; eta laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen-babeserako sistemak gainbegiratzea.

Iraupena

 • 2 urte (2.000 ordu)

Sarrera Baldintzak

 • Batxilergo Titulua
 • Sarrera froga + =19 urte
 • Erdi Maila Titulua + Sarrera froga + =18 urte

Irteerak

 • Lan mundua
 • Unibertsitatea

Moduluak

1. Urtea

2. Urtea

MODULUAK

h/sem

h/año

MODULUAK

h/sem

h/año

Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa

5

165

Metal-eraikuntzen diseinua

12

288

Metal-eraikuntzen prozesuen definizioa

5

165

Produkzioaren programazioa

5

120

Metal-eraikuntzen mekanizazio-, ebaketa- eta konformazio-prozesuak

6

198

Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa

5

120

Metal-eraikuntzen lotura- eta muntaia-prozesuak

6

198

Enpresa eta ekimen sortzailea

3

72

Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa

2+3

165

Metal-eraikuntzen proiektua

50

Laneko prestakuntza eta orientabidea

3

99

Lantokiko Prestakuntza

360

Ingeles teknikoa

2

66

Denera

25

960

Denera

32

1056

Goierri Eskolaren bereizgarriak:

 • IKASLAN-en lan praktikak
 • Eskola-Enpresa praktikak (60 enpresa baino gehiago)
 • Proiektuetan eta talde-lanean oinarritutako ikasketak
 • Instalakuntza industrialak
 • Atzerriko Ikastetxeekin elkartrukeak
 • Ikasgaiak ingelesez
 • METAL ERAIKUNTZETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Informazio ofiziala hemen

 

Competencia profesional

La competencia general de este título consiste en diseñar productos de calderería, estructuras metálicas, e instalaciones de tubería industrial, y planificar, programar y controlar su producción partiendo de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Duración

 • 2 años (2.000 horas)

Condiciones de entrada

 • Título de Bachillerato
 • Prueba acceso + =19
 • Título de Grado Medio + Prueba acceso + =18

Salidas

 • Mundo laboral
 • Universidad

Módulos

1er Curso

2º Curso

MÓDULOS

h/sem

h/año

MÓDULOS

h/sem

h/año

Representación gráfica en fabricación mecánica

5

165

Diseño de construcciones metálicas

12

288

Definición de procesos de construcciones metálicas

5

165

Programación de la producción

5

120

Procesos de mecanizado, corte y conformado en construcciones metálicas

6

198

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

5

120

Procesos de unión y montaje en construcciones metálicas

6

198

Empresa e Iniciativa Emprendedora

3

72

Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental

2+3

165

Proyecto de Construcciones Metálicas

50

Formación y Orientación Laboral

3

99

Formación en centro de trabajo

360

Inglés Técnico

2

66

Total

25

960

Total

32

1056

Factores diferenciadores de Goierri Eskola:

 • Prácticas en centro de formación IKASLAN
 • Prácticas en Empresa (más de 60 empresas)
 • Estudios basados en proyectos y trabajo en equipo
 • Instalaciones industriales
 • Intercambio con centros extranjeros
 • Asignaturas en inglés
 • TÉCNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Información oficial aquí

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

©2024 GOIERRI ESKOLA. 

Contacto

Lehenbailehen erantzuten saiatuko gara - Procuraremos responder lo antes posible

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?