Konpetentzi Orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da telekomunikazio-azpiegitura komunen eta telekomunikazio-sistemen eta tresnerien proiektuak garatzea eta muntatzeko eta mantentzeko lanak gainbegiratzea, hala nola, banda zabaleko eta irrati-komunikazio finko eta mugikorretako sareenak, sistema telematikoenak, ikus-entzunezko produkziokoenak eta transmisiokoenak, betiere dokumentazio teknikoa, araudia eta ezarritako prozedurak abiapuntu izanik eta funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren kontserbazioa ziurtatuta.

Iraupena

 • 2 urte (2.000 ordu)

Sarrera Baldintzak

 • Batxilergo Titulua
 • Sarrera froga + =19 urte
 • Erdi Maila Titulua + Sarrera froga + =18 urte

Irteerak

 • Lan mundua
 • Unibertsitatea

Moduluak

1. Urtea

2. Urtea

MODULUAK

h/sem

h/año

MODULUAK

h/sem

h/año

Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea

4

132

Ikus-entzunezko produkzio-sistemak

5

120

Telekomunikazio-sistemen elementuak

4

132

Sare telematikoak

6

140

Informatika-sistemak eta sare lokalak

7

231

Irrati-komunikazioko sistemak

6

140

Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak

6

198

Sistema integratuak eta etxe digitala Sistemas

5

120

Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea

2

66

Enpresa eta ekimen sortzailea

3

60

Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak

4

132

Telekomunikazio- eta informatika-sistemen proiektua

50

Laneko prestakuntza eta orientabidea

3

99

Lantokiko Prestakuntza

360

Ingeles teknikoa

2

66

Denera

25

960

Denera

32

1056

Goierri Eskolaren bereizgarriak:

 • IKASLAN-en lan praktikak
 • Eskola-Enpresa praktikak (60 enpresa baino gehiago)
 • Proiektuetan eta talde-lanean oinarritutako ikasketak
 • Instalakuntza industrialak
 • Atzerriko Ikastetxeekin elkartrukeak
 • Ikasgaiak ingelesez
 • INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO SISTEMETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Informazio ofiziala hemen

Competencia profesional

La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos así como gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y de sistemas y equipos de telecomunicaciones tales como redes de banda ancha y de radiocomunicaciones fijas y móviles, sistemas telemáticos, de producciónaudiovisual y de transmisión a partir de la documentación técnica, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y laconservación medioambiental.

Duración

 • 2 años (2.000 horas)

Condiciones de entrada

 • Título de Bachillerato
 • Prueba acceso + =19
 • Título de Grado Medio + Prueba acceso + =18

Salidas

 • Mundo laboral
 • Universidad

Módulos

1er Curso

2º Curso

MÓDULOS

h/sem

h/año

MÓDULOS

h/sem

h/año

Configuración de infraestructuras de sistemas de telecom.

4

132

Sistemas de producción audiovisual

5

120

Elementos de sistemas de telecomunicaciones

4

132

Redes telemáticas

6

140

Sistemas informáticos y redes locales

7

231

Sistemas de radiocomunicaciones

6

140

Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones

6

198

Sistemas integrados y hogar digital

5

120

Gestión de proyectos de instalaciones de telecom.

2

66

Empresa e Iniciativa Emprendedora

3

60

Sistemas de telefonía fija y móvil

4

132

Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos

50

Formación y Orientación Laboral

3

99

Formación en centro de trabajo

360

Inglés Técnico

2

66

Total

25

960

Total

32

1056

Factores diferenciadores de Goierri Eskola:

 • Prácticas en centro de formación IKASLAN
 • Prácticas en Empresa (más de 60 empresas)
 • Estudios basados en proyectos y trabajo en equipo
 • Instalaciones industriales
 • Intercambio con centros extranjeros
 • Asignaturas en inglés
 • TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

Información oficial aquí

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

©2024 GOIERRI ESKOLA. 

Contacto

Lehenbailehen erantzuten saiatuko gara - Procuraremos responder lo antes posible

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?